Skip to main content

Reviewer acknowledgements 2017

The Editors express their thanks to the persons named below for contributing to the editorial process in respect of paper submissions received in 2017.

The Editors express their thanks to the persons named below for contributing to the editorial process in respect of thematic series published in 2017:

Guest Editor of Thematic Series 1 “Discover the ‘Beautify’ of Flipped Classroom”: Yanjie Song and Timothy Hew

Guest Editors of Thematic Series 2 “Harnessing Constructivist Online Game‐based Learning in Formal Educational Settings”: Morris Jong, Ju‐Ling Shih, Ben Chang, and Junjie Shang

Guest Editors of Thematic Series 3 “Positioning for Digital Learning Futures”: Jon Mason, Greg Shaw, and Ania Lian

The Editors express their thanks to the persons named below for contributing to the review process in respect of paper submissions received in 2017:

Sevil Akaygun

Phil Barker

Sandro Barros

Cathy Bow

Ben Chang

Wan-Chen Chang

Yam San Chee

Weiqin Chen

Hercy Cheng

Kun-Hung Cheng

Wingsum Cheung

Tosti H. C. Chiang

Tsung-che Chiang

Chih-Yueh Chou

Chun-kit Chui

Phillip Dawson

Brian Devlin

Leigh Disney

Huang Fang

Dilrukshi Gamage

Zisoula Gkoutsioukosta

Yoshiko Goda

Shinobu Hasegawa

Khe Foon Hew

Tsukasa Hirashima

Yotam Hod

Tore Hoel

Kian Sam Hong

Ulrich Hoppe

Huei-Tse Hou

Min-Chai Hsieh

Biyun Huang

Ronghuai Huang

Gwo-Jen Hwang

Jiyou Jia

Khan Khalid

Beaumie Kim

Mi Song Kim

Fanny Klett

Satoru Kogure

Kazuaki Kojima

Siu Cheung Kong

Agnes Kukulska-Hulme

Pilar Lacasa

Wilfred Lau

Chien-Sing Lee

Chun‐Chia Lee

Jaeho Lee

Jerry Leeson

Howard Leung

Kai-Ming Li

Ania Lian

Calvin C. Y. Liao

Tzu-Chiang Lin

Yu-Tzu Lin

Chen-Chung Liu

Pei-Lin Liu

Lori Lockyer

Jon Mason

Tanja Mitrovic

Sahana Murthy

Muhammad Nawaz

C. Paul Newhouse

Hiroaki Ogata

Kuo-Liang Ou

Emma Schuberg-Barnes

Peter Sen Kee Seow

Junjie Shang

Greg Shaw

Ju-Ling Shih

Burcu Simsek

Gregory Smith

Hyo-Jeong So

Håkan Sollervall

Niwat Srisawasdi

Bea Staley

Jun-Ming Su

Masanori Sugimoto

Daner Sun

Thepchai Supnithi

Seng Chee Tan

William Tang

Ying Tang

Timothy Teo

Pei-Shan Tsai

Chi Shing Tse

Shikui Tu

Son Vivienne

Zhihong Wan

Tianchong Wang

Chun-Wang Wei

Yun Wen

Deborah West

Su Luan Wong

Chunping Wu

Hsin-Kai Wu

Ting-Ting Wu

Ying-Tien Wu

Masanori Yamada

Hsi-Hsun Yang

Jie-Chi Yang

Ming-Hsiung Ying

Gaoming Zhang

Joerg Zumbach


Affiliated with

Annual Journal Metrics

This journal is indexed by

  • DOAJ
  • EBSCO Discovery Service
  • EBSCO Education Research Complete
  • EBSCO Education Source
  • EBSCO TOC Premier
  • Emerging Sources Citation Index
  • ERIC
  • Google Scholar
  • OCLC WorldCat Discovery Service
  • ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Database
  • ProQuest SciTech Premium Collection
  • ProQuest Technology Collection
  • ProQuest-ExLibris Primo
  • ProQuest-ExLibris Summon
  • SCOPUS